Mennintegra't Job

Logo Mennintegra't Job

Avís legal

Llegiu atentament el següent avís legal relatiu al lloc web www.mennintegratjob.org

1.1 Dades identificatives del “Prestador de serveis de la societat de la informació”

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en coneixement seu que MENNINTEGRAT JOB SL, amb CIF B67597823, gestiona els continguts del lloc web www.mennintegratjob.org amb domicili social a aquests efectes a Passeig Universal 34, 44, 08042 Barcelona

MENNINTEGRAT JOB SL està inscrita al Registre de Centres Especials d’Ocupació a Catalunya amb Núm. d’Inscripció T00324 i al Registre Mercantil de Barcelona en data de febrer del 2020.

En cas de voler posar-se en contacte amb nosaltres, podeu adreçar-vos al domicili a dalt indicat, així com al Telèfon: (650 62 10 08) i Correu: [email protected].

1.2. Acceptació i vigència de les condicions generals i particulars

Tant la navegació com la utilització i/o comanda de qualsevol dels productes oferts en aquesta pàgina web li atribueix a vostè la condició d’usuari i suposa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals i, a la seva cas, Particulars vigents en el moment en què vostè com a Usuari accedeixi a la pàgina Web.

MENNINTEGRAT JOB SL es reserva el dret a ampliar i modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de la pàgina web, així com suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de la mateixa manera.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

• Obligacions d’ús

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre d’acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, i abstenint-se d’utilitzar el present lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets del titular (MENNINTEGRAT JOB SL), de la resta d’Usuaris o, en general, de qualsevol tercer .

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització del present lloc web a:

• En cas que se us faciliti, l’Usuari ha de custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” i la “Contrasenya” que li sigui facilitada per MENNINTEGRAT JOB SL, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts al lloc web, comprometent-se a no cedir-ne l’ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.

• No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que doni qualsevol forma atent contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, que vulneri la normativa vigent espanyola i del seu país de residència.

• No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre fitxer que sigui susceptible de causar danys o qualsevol tipus d’alteració al lloc web, a qualsevol dels serveis, oa qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de MENNINTEGRAT JOB SL de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer, que pugui impedir-ne el funcionament normal.

• No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes, documents electrònics, o, en general, els fitxers, de MENNINTEGRAT JOB SL dels Usuaris o de tercers.

MENNINTEGRAT JOB SL podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que, si escau, s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al lloc web per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris.

Exoneració de responsabilitat

MENNINTEGRAT JOB SL no serà responsable:

• Amb caràcter general, respecte de l’ús inadequat del vostre lloc web. Els usuaris hauran de fer-ne un ús adequat, d’acord amb les condicions i els termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir el titular per la utilització indeguda.

• Respecte de possibles deficiències tècniques. MENNINTEGRAT JOB SL no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per errors a la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, al servidor o en qualssevol prestacions.

• Respecte a l’accés per tercers al vostre sistema. MENNINTEGRAT JOB SL adoptarà les cauteles tècniques necessàries a fi de protegir les dades i la informació a què s’accedeix, però sense que sigui responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a les dades esmentades.

• MENNINTEGRAT JOB SL inverteix constantment en mitjans tecnològics que intenten minimitzar el risc de virus i programari similar, i continguts no autoritzats als seus sistemes d’informació. Tot i això, l’Usuari és conscient que ha d’adoptar les seves pròpies mesures orientades a minimitzar els danys ocasionats per programari no autoritzat, virus, troians i qualsevol classe del programari anomenat malware, eximint MENNINTEGRAT JOB SL de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la contenció de codi maliciós en els tractaments habilitats en aquesta web.

 

Utilització d’hiperenllaços

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies Webs a la Pàgina Web haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L’enllaç únicament vincularà amb l’home page o la pàgina principal de la pàgina web però no la podrà reproduir de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc.). Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les de la pàgina Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de Germanes MENNINTEGRAT JOB SL; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre MENNINTEGRAT JOB SL la vostra adreça, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

En cap cas, no s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que MENNINTEGRAT JOB SL ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de MENNINTEGRAT JOB SL dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per MENNINTEGRAT JOB SL i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web de la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir a l’Usuari la falsa concepció que MENNINTEGRAT JOB SL subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat d’atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent. Igualment, l’Usuari s’abstindrà d’incloure a la pàgina web qualsevol hiperenllaç (d’ara endavant, “link”) dirigit a una pàgina web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats, ia l’ordre públic.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements disponibles a la present web (gràfics, imatges, fotografies, mostres i materials que hi apareixen, tecnologies industrials, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de MENNINTEGRAT JOB SL o sobre els quals s’han obtingut els drets d’ús corresponents.

Està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits a l’apartat anterior. La seva publicació en altres pàgines web o altres mitjans de comunicació digitals o escrits requereix el consentiment exprés del titular del web, i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels esmentats drets de propietat intel·lectual de MENNINTEGRAT JOB SL.

No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.

Excepte autorització expressa de MENNINTEGRAT JOB SL es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o homepage del lloc web.

Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que es puguin derivar es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l’accés o la utilització d’aquest lloc web serà de competència dels tribunals de Barcelona.

MENNINTEGRAT JOB SL © Tots els drets reservats